Parafia św. Józefa w Piekarach Śląskich

Liturgia


2019-04-19, Piątek
Wielki Piątek Męki Pańskiej
Iz 52, 13 – 53, 12, Ps 31 (30), 2 i 6. 12ab i 13. 15-16. 17 i 25 (R.: por. Łk 23, 46), Hbr 4, 14-16; 5, 7-9, Por. Flp 2, 8-9, J 18, 1 – 19, 42
2019-04-20, Sobota
Wigilia Paschalna
Rdz 1, 1. 26-31a, Ps 104 (103), 1-2a. 5-6. 10 i 12. 13-14b. 24 i 35c (R.: por. 30), Ps 33 (32), 4-5. 6-7. 12-13. 20 i 22 (R.: por. 5b), Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18, Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1b), Wj 14, 15 – 15, 1a, Wj 15, 1b-2c. 3-4. 5-6. 17-18 (R.: por. 1bc), Iz 54, 4a. 5-14, Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a), Iz 55, 1-11, Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3), Ba 3, 9-15. 32 – 4, 4, Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68c), Ez 36, 16-17a. 18-28, Ps 42 (41), 2-3. 5; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 [41], 3ab), Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: por. 12a), Rz 6, 3-11, Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-2, Łk 24, 1-12
2019-04-21, Niedziela
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Dz 10, 34a. 37-43, Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24), Kol 3, 1-4, 1 Kor 5, 6b-8, Sekwencja, Por. 1 Kor 5, 7b-8a, J 20, 1-9

Wydarzenia

 

ZAPROSZENIE DO WŁĄCZENIA SIĘ W AKCJĘ 'ŚLĄSKIE DZIECIOM Z ALEPPO

Bracia i Siostry, Drodzy Diecezjanie! Zakończył się okres Bożego Narodzenia. W tym czasie adorowaliśmy Boże Dziecię i dziękowaliśmy za objawioną Miłość! Łączyliśmy się duchowo z Betlejem, by trwać przy Bożej Dziecinie i uczyć się miłości od Świętej Rodziny. Po zakończeniu świątecznych spotkań nadszedł czas na czyny miłości. Prosimy zatem Ducha Świętego, który umacnia miłość, by wspierał nas w dalszych działaniach.
Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy w minionym roku – wrażliwi na sytuację mieszkańców Syrii, zwłaszcza Aleppo, jednego z najbardziej zniszczonych wojną miast – zaangażowali się w akcję „Rodzina Rodzinie”. Objęła ona konkretną pomocą blisko 9 tysięcy rodzin. Bóg zapłać wspólnotom parafialnym, rodzinom, osobom prywatnym za włączenie się w to wielkie dzieło Caritas!
Działania organizacji międzynarodowych, mające na celu zażegnanie działań wojennych w Syrii, powoli przynoszą efekty. Ogrom zniszczeń jest jednak niewyobrażalny. To nie tylko pokazywane nam przez media ruiny zbombardowanych domów. To przede wszystkim trudne do odbudowania, zniszczone przez migrację i śmierć więzi rodzinne!
Najbardziej poszkodowaną grupą są dzieci, które utraciły rodziców i oparcie w szeroko pojętej rodzinie. W samym tylko Aleppo pozostało około 30 tysięcy osieroconych dzieci. Część z nich żyje na ulicy, są pozbawione opieki, doświadczają ogromnego cierpienia, a pozostawione bez pomocy stają się potencjalnym celem grup terrorystycznych, rekrutujących do swoich szeregów młodych, zagubionych ludzi.
Franciszkanie posługujący w Aleppo, dostrzegając naglącą potrzebę niesienia pomocy dzieciom, przygotowali projekt stworzenia specjalistycznego ośrodka dziennego wsparcia dla dzieci – ofiar wojny. Ośrodek zapewni zarówno specjalistyczną opiekę psychologiczną i dożywianie, jak i zajęcia edukacyjne oraz terapię poprzez różne formy aktywności. Działania te pomogą dzieciom w oderwaniu od trudnych, wojennych przeżyć i pozwolą niejako na nowo doświadczyć radości dzieciństwa. Utworzenie ośrodka wymaga ogromnych nakładów. Konieczne jest wybudowanie obiektów, m.in. budynków, boiska, placów zabaw, a także zakup środków transportu, aby można było dowozić dzieci z odległych dzielnic Aleppo.
Dlatego jako wspólnota Kościoła pragniemy wraz z władzami wojewódzkimi i samorządowymi zrealizować akcję: „Śląskie – dzieciom z Aleppo”. Potrwa ona od 30 stycznia do 5 czerwca br. Uroczysta inauguracja akcji odbędzie się w bazylice ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach 30 stycznia 2018 r. podczas Eucharystii o godz. 18.30. Moment ten zbiegnie się z zakończeniem okresu adoracji Dzieciątka Jezus, będących tradycją tego miejsca. Zdaje się to mieć szczególną wymowę, bo przejdziemy od uwielbienia Nowonarodzonego do czynnej miłości bliźniego, od słów o miłości do konkretnej pomocy dzieciom – ofiarom wojny!

Drodzy Diecezjanie!

W słowie pasterskim na nowy rok 2018 napisałem, że „naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest czynić to, co możliwe”. Zapraszam więc do wspólnej modlitwy o pokój dla całej ludzkiej rodziny, szczególnie dla mieszkańców Syrii i wszystkich krajów Bliskiego Wschodu! Módlmy się w intencji dzieci z Aleppo i wszystkich, którzy tam na miejscu udzielają im pomocy, wśród których są franciszkanie i siostry zakonne, pracownicy Caritas i innych organizacji pomocowych.
Przywołując słowa naszego Pana: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40), zachęcam Was wszystkich do wsparcia tej bardzo pożytecznej inicjatywy. Pieniądze można wpłacać na konto katowickiej Caritas z dopiskiem „wpłaty Śląskie dla Aleppo”, natomiast 8 kwietnia br. – w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – przed kościołami naszej archidiecezji zbierane będą ofiary na ten cel.
Licząc na zrozumienie, pomoc i zaangażowanie, z serca błogosławię.          

 

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI


60. rocznica święceń abp. Damiana Zimonia

W czwartek, 21 grudnia br., przypada 60. rocznica święceń prezbiteratu arcybiskupa seniora Damiana Zimonia. Jubilat będzie w tym dniu dziękował Bogu za łaskę powołania do służby w kapłaństwie podczas uroczystej Mszy św., sprawowanej o godz. 12.00  w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

 

Zapraszając księży diecezjalnych i zakonnych, siostry zakonne i wiernych świeckich do udziału w tej uroczystości metropolita katowicki abp Wiktor Skworc napisał m.in.: „Dzieląc się tą radosną wiadomością, polecam Czcigodnego Jubilata Waszej modlitwie. Niech będzie ona naszym wspólnym dziękczynieniem Bogu za wszystko, czego dokonał poprzez posługę Arcybiskupa Seniora dla dobra Kościoła lokalnego i powszechnego”.


ŚWIĄTECZNA SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

ŚWIĄTECZNA SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:

W tygodniu pół godziny przed każdą Mszą św.       

CZWARTEK 21 grudnia rano pół godziny przed Mszą św.     i od 16.00 do 18.00

PIĄTEK 22 grudnia pół godziny przed Mszą św.                    i od 16.00 do 18.00

SOBOTA 23 grudnia od godź. 6.30 do 11.00                        i od 15.00 do 18.00

SPOWIEDŹ ŚW. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SOBOTĘ              od  9.00 do 10.00

NIEDZIELA 24 grudnia – WIGILIA                                            OD  6.00 do 13.00


Stypendium dla uczniów w ramach programu: ''Śląskie. Inwestujemy w talenty.''

Uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zachęcamy do wzięcia udziału w III edycji projektu: „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, mającego na celu wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych oraz ICT, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego. Termin składania wniosków 27 października br.

 

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:

 1. a) uczęszczanie do klasy gimnazjalnej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
 2. b) zamieszkiwanie w województwie śląskim;
 3. c) uzyskanie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:

w odniesieniu do uczniów klas gimnazjalnych – 100% punktów z części matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego;

- w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych[1] –100% punktów z części matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

 1. d) uzyskanie w roku szkolnym 2016/2017 średniej ocen z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych w wysokości co najmniej 5,00 oraz średniej ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 4,50;
 2. e) niepobieranie w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 innego stypendium za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych, o sumarycznej wartości przekraczającej 1 180,00 zł w skali roku szkolnego.

Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej.

 

Szanse na stypendium można zwiększyć, gdy spełnia się także co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:

 1. a) uzyskanie w ciągu ostatnich trzech lat szkolnych tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, zorganizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. (...). W ramach ocenianego kryterium honorowane będą tylko osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub turniejach związanych z przedmiotami matematycznymi, przyrodniczymi, językowymi lub ICT;
 2. b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
 3. c) uzyskanie ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego 100% z języka obcego nowożytnego.

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2017/2018. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2017 r. do czerwca 2018 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Zachęcamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją projektową znajdującą się na stronie: stronie: http://www.efs-stypendia.slaskie.pl

 

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów, mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) osobiście lub wysłać na adres:

Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,

 1. Ligonia 46, 40-037 Katowice;

Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej,

 1. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;

Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie,

 1. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Uwaga: Datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium jest data wpływu wniosku do jednego z miejsc wskazanych powyżej. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania stypendiów, wnioski złożone po 27 października 2017 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.


Urodziny ks Szymona

We wtorek 10 października obchodzi swoje urodziny ks. Szymon Kubica.

Zapraszamy parafian na Mszę św. w Jego intencji na godz. 18.00.


Słowo duszpasterzy o zbliżających się Misjach Świętych

Gdybyśmy mieli czekać na to,

aż będziemy „w pełni gotowi”

czekalibyśmy... przez resztę życia.

Zrób więc, drogi bracie i siostro,

 to co możesz, z tym co możesz 

TERAZ...

 

Misje Święte jest to czas wspólnotowo przeżywanej formy medytacji, pod wpływem której każdy indywidualnie dokonuje pogłębionego rachunku sumienia. Świadome uczestnictwo w naukach i Mszach św. misyjnych ma zaowocować uporządkowaniem własnego wnętrza, podjęciem niezbędnych decyzji, dokonaniem potrzebnych wyborów.

Od 21 do 29 października 2017 roku mamy kolejną szansę przeżywania wyjątkowego czasu. Misje Święte są po to, by obudzić własne sumienie i skłonić je do stawania przed Bogiem w prawdzie. Stwarzają możliwość zajrzenia do wszystkich zakamarków serca i otworzenia ich przed Bogiem - nawet tych najbardziej wstydliwych, mrocznych zepchniętych głęboko w podświadomość. Robimy to aby pozbyć  się złudnych przekonań o sobie i doprowadzić do wewnętrznej uczciwości, jaką gwarantuje szczerość.

Niech dni Misji Świętych staną się dla każdego czasem osobistego spotkania z Chrystusem. Dla ludzi zmęczonych i zniechęconych niech będzie to czas odnalezienia nowej nadziei. Dla wątpiących w wierze, okazja do ponownego spotkania żywego Boga. Dla tych co się w życiu pogubili, czas nawrócenia. Dla tych co Boga w życiu bardzo obrażali, okazja by wreszcie pojednali się z Nim. Dla słabnących na duchu, dni odzyskiwania sił duchowych. Dla cierpiących i smutnych, czas pociechy, a dla żyjących na co dzień blisko Boga, czas jeszcze większego rozradowania się swoją wiarą.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy - woła Chrystus! Uporządkujcie wnętrza i wykorzystajcie czas na remanent swojej duszy! - Zaproszenie to jest zachętą skierowaną do każdej i każdego bez wyjątku. Wszyscy czujmy się zaproszeni do przeżywania tego wyjątkowego czasu Misji Świętych. Ten, który wzywa i powołuje, jest z nami zawsze, przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mamy nadzieję, że ten święty czas pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do Boga i drugiego człowieka. Zbliżmy się zatem do Boga, a i On zbliży się do nas.  

 Zwracamy się z prośbą do wszystkich o właściwe zorganizowanie swoich zajęć, by znaleźć czas na Misje Święte.

Prosimy Was o modlitwę i umartwienia w intencji Misji Świętych.

Prosimy też o apostolstwo - może dzięki Tobie ktoś odnajdzie drogę do Boga.

                                                                                              Wasi Duszpasterze

                                                                                              Proboszcz i Wikariusze


Deklaracja przystąpienia do Bierzmowania

Zaproszenie młodzieży Archidiecezji Katowickiej na diecezjalne święto Bierzmowanych.

Drodzy Rodzice Bierzmowanych i Świadkowie! Drodzy Bierzmowani!

 

Po minionych wakacjach, już na progu nowego roku szkolnego, we wspólnocie archidiecezji, parafii i rodzin chcemy wspomnieć niedawne wydarzenie w Waszym życiu, którym było spotkanie z Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania.

 

Okazją do wspólnotowego wspominania tych „wielkich rzeczy, jakich dokonał Wszechmocny” (por. Łk 1,49) będzie wspólne dziękczynienie za dar Ducha Świętego i Jego dary, które chcemy przeżyć podczas Archidiecezjalnego Święta Bierzmowanych, zaplanowanego na sobotę, 16 września br.

 

Bardzo serdecznie zapraszam młodzież z wszystkich parafii naszej archidiecezji, która w minionym roku szkolnym przyjęła sakrament bierzmowania. Do katedralnego wieczernika w Katowicach zapraszam także świadków bierzmowania i animatorów. Chcemy raz jeszcze wspólnie podziękować Bogu za sakrament prowadzący ku dojrzałości chrześcijańskiej i otworzyć nową kartę Waszego współdziałania z Duchem Świętym i zaangażowania w dzieło ewangelizacji.

 

Początek spotkania i zawiązanie wspólnoty o godz. 9.30, o 10:30 Eucharystia; następnie wspólny posiłek, gry i zabawy integracyjne oraz możliwość odwiedzenia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

 

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

 

Serdecznie zapraszam Was do katedry w Katowicach, której patronuje Chrystus Król, a na drogę pielgrzymowania udzielam Wam błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

 

 

Szczęść Boże!

 

† Wiktor Skworc

ARCYBISKUP METROPOLITA

KATOWICKI

 

Katowice, 05.09.2017 r.


Kancelaria Parafialna

 Godziny otwarcia Kancelarii Parafialnej:

 

poniedziałek

7.30 - 10.00

 

wtorek

15.30 - 17.30

 

czwartek

7.30 - 10.00

 

piątek

15.30 - 17.30


Zarządzenie Arcybiskupa Wiktora Skworca w sprawie I Komunii Świętej


LinkiZapamiętaj mnie (90 dni)